top of page

Stichting Doloroso

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het vormgeven, produceren van en uitvoeren van muziekproducties, met name op het gebied van (klassieke) zang, alles in de ruimste zin, daaronder begrepen alle handelingen en activiteiten welke met het vorenstaande direct of indirect enig verband houden of die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn

Hoofdlijnen en beleidsplan

Het ontwikkelen van muzikale concepten die maatschappelijke thema’s belichten en/of de aandacht voor Nederlands en Europees cultureel erfgoed versterken.
Het beleid is er op gericht muzikale concepten te ontwikkelen met een educatief karakter en het ontwikkelen van voorstellingen en performances met een maatschappelijk engagement. Het beleid is er op gericht dat alle inkomsten besteed worden aan ontwikkeling en uitvoeren van de voorstelling.
Het beleid is dusdanig dat door Doloroso wordt voldaan aan de wet- en regelgeving in de zin van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Beloning

Aan de leden van het bestuur worden geen beloningen en/of vacatiegelden uitgekeerd met uitzondering van gemaakte reiskosten. De directeur ontvangt vanuit de stichting geen salariskosten.
De stichting heeft geen personeel in dienst.

Activiteiten

Stichting Doloroso heeft in 2014 en 2015 in het kader van de 70-jarige herdenkingen de voorstelling “Vannacht naar dag” ontwikkeld en gespeeld.
Door het enorme succes en de impact van de voorstelling en het aansluitende ontbijt is besloten de voorstelling op reprise te nemen. De Stichting is zich gaan voorbereiden op de herdenkingen van de 75-jarige bevrijding 2019/2020. Op het moment is de KSF-stichting bezig met het werven van fondsen en subsidies bij o.a. V Fonds en andere landelijke fondsen, provincies en gemeentes, voor dit project. Ook zijn we internationaal bezig om aandacht en vorm te geven aan het thema vrijheid en verbinding. De voorstelling zal daarom ook in het Engels gespeeld worden.

Activiteitenplan 2023

Het bestuur heeft in 2023 ieder kwartaal contact gehad. Na een aantal subsidie afwijzingen leek het verstandig om het pad van cultuur met maatschappelijke impact te volgen.

In het voorjaar en in de zomer hebben de eerste twee Q&Q Connectie Concerten voor Nederlanders en Nieuwkomers plaats gevonden in Lichtenvoorde.

Eenmaal voor volwassenen en eenmaal voor jongeren. 

Er zijn veel contacten gelegd met Gemeenten aangezien de Connectie Concerten een antwoord zijn op de problematiek van de Nieuwkomers.

Er is contact met Quirine van Asperen de Boer gelegd om zo de facilitering van de nagesprekken bij de concerten op een hoger plan te krijgen.

In de zomer kregen we voet aan wal bij de Gemeente Amsterdam. Zij hebben ons een subsidie gegeven voor de pilot die in december  2023 plaats vond.

We zijn blij dat de Stichting met de subsidie van de Gemeente Amsterdam voor de pilot weer een eerste stap heeft gemaakt om projecten neer te zetten.

Bekijk het jaarverslag van 2023 hier

Visie 2024

Het plan is om dit in 2024 uit te rollen naar de andere stadsdelen. We hopen met een sterke basis in Amsterdam andere Gemeentes en bedrijven te stimuleren de Connectie Concerten in te kopen.

Activiteitenplan 2022
In 2022 hebben er geen uitvoeringen plaats gevonden. Er zijn aanvragen gedaan voor subsidies voor een nieuwe voorstelling “Ik zou liever een hert zijn” maar die zijn helaas allemaal afgewezen.
Daarnaast is er gewerkt aan het ontwikkelen van een speciaal programma om de connectie tussen
Nederlanders en Nieuwkomers te versterken. Een concert met een sociaal en maatschappelijk
karakter waarmee de Nieuwkomers worden geholpen om te integreren en zich thuis te voelen. In
2023 wordt hiermee gestart.”


Stichting Doloroso heeft over 2022 geen activiteiten ontplooid en derhalve geen omzet gegenereerd.
Het exploitatie resultaat voor belastingen van de Stichting Doloroso in 2022 bedroeg € 10.600
negatief. In het jaar 2021 bedroeg het verlies nog € 874. Dit grote verschil is te verklaren doordat er
in de jaarrekening van 2022 een bedrag van € 10.000 voor kosten van muzikanten voor het opnemen
van de CD en voor de opvoeringen Vannacht naar Dag (2021) zijn opgevoerd.


Als gevolg van het voornoemde verlies van €10.600 is de vermogenspositie van de Stichting
Doloroso sterk gedaald tot € 4.262 ten opzichte van € 14.862 in 2021.

Bekijk het jaarverslag van 2022 hier

Bekijk Financieel verslag 2022 hier

Jaarverslag 2021

Tijdens 2021 hebben er als gevolg van de Corona epidemie geen voorstellingen plaatsgevonden. Wel is in dat jaar door de Stchting Doloroso een crowdfunding gestart bij 'Voor de Kunst' om het album REVEAL met 12 Engelstalige ballads van Quirine Melssen op CD uit te kunnen brengen. Het album REVEAL bestaat uit 12 Engelstalige ballads en is tevens te beluisteren op Spotify, Apple Music en Youtube.

 

Stichting Doloroso heeft over 2021 een omzet behaald van € 9.501. Het grootste gedeelte van deze omzet bestond uit opbrengst van de crowdfunding ten bedrage van €8.022. Daarnaast ontving de Stichting nog het resterende bedrag van de verkregen subsidie voor “Vannacht naar Dag" a € 3.500 van de Provincie Limburg en moet het nog een bedrag van € 1.715 terug betalen aan de Provincie Gelderland i.v.m. niet gespeelde voorstellingen. De kosten van de opnames, het persen en het artwork van de CD REVEAL bedroegen €8.981. Daarnaast heeft Stichting Doloroso uit eigen kas de lonen ten bedrage van € 2.232 aan de musici Charlie Bo Meiering en Anne Korff de Gidts uitbetaald.

 

Het exploitatie resultaat van de Stichting Doloroso bedroeg € 846 negatief. In het jaar 2020 bedroeg het verlies nog € 22.560. Dit grote verschil is te verklaren doordat er in de jaarrekening van 2020 een bedrag van € 22.674 voor kosten van uitbesteed werk en externe kosten i.v.m. opgevoerde voorstellingen was opgevoerd.

 

Als gevolg van het voornoemde verlies van € 846 is de vermogenspositie van de Stichting Doloroso licht gedaald tot € 14.862.

Bekijk het jaarverslag van 2021 hier

Jaarverslag 2020

Stichting Doloroso heeft over 2020 een negatief resultaat behaald van circa € 22.500. In het jaar 2019
bedroeg het resultaat € 37.000 positief. Dit grote verschil is te verklaren doordat er in de
jaarrekening 2019 een bedrag van € 81.500 als subsidie opbrengsten is verantwoord, wat deels ook
ten goede is gekomen aan de voorstellingen van 2020.


De cijfers over 2019 en 2020 laten grote verschillen zien die bij een meer evenwichtiger inkomsten
verdeling minder uit elkaar zouden lopen. Daarnaast heeft corona in 2020 het financiële
huishoudboekje van de Stichting parten gespeeld.
Van het subsidiebedrag dat in 2019 van Provincie Limburg en Provincie Gelderland is ontvangen
heeft Stichting Doloroso 9 voorstellingen in het voorjaar van 2020 gespeeld. In 2019 had Stichting
Doloroso met deze subsidies al 9 voorstellingen met Vannacht naar Dag in het najaar van 2019
gespeeld. De voorstellingen zijn geproduceerd in het kader van de 75 jarige herdenking van WO II.


De voorstellingen hebben steeds op een speciale locatie plaats gevonden waar het daglicht kon
binnen vallen. Elke voorstelling begon een uur voordat de zon opkwam. Ze waren intiem en bijzonder en zijn zeer goed ontvangen. Tevens heeft Stichting Doloroso er voor gezorgd dat er ook partijen
waren die het ontbijt hebben gesponsord. Deze partijen waren veelal gemeentes maar ook
particulieren die kaarten hebben gekocht voor de voorstelling.


Net na de laatste voorstelling van 8 maart 2020 brak helaas de Corona pandemie uit waardoor er
verder dat jaar geen verdere voorstellingen meer hebben plaats gevonden.


Door de corona pandemie was het niet mogelijk in 2020 nieuwe projecten te starten.

Bekijk het jaarverslag van 2020 hier

Jaarverslag 2019

In 2019 heeft Stichting Doloroso van twee provincies subsidies ontvangen ten bedrage van € 85.000. Van de Provincie Limburg is er een subsidie van € 35.000 voor 7 voorstellingen ontvangen en van de Provincie Gelderland een subsidie van € 50.000 voor 10 voorstellingen.

Jaarverslag 2018

Bekijk het jaarverslag van 2018 hier

Stichting Doloroso

Welnastraat 793
1096 GJ Amsterdam
www.stichtingdoloroso.nl
06 100 53 640

RSIN: 806249730
KvK: 41261553

Bank

NL75INGB0002339086 t.n.v. Stichting Doloroso.

Stichting Doloroso heeft de Culturele ANBI-status.

Bestuur

Q.L.V. Melssen, directeur
De stichting wordt bestuurd door drie bestuurders:
M.C. van Putten, voorzitter
K.E.H. Terwisse, secretaris
D.J.H. Nieuwendijk, penningmeester

bottom of page